Týden inovací

1 úvodní ustanovení

1.1 Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Banka“) vydává tato pravidla za účelem vymezení podmínek akce „TÝDEN INOVACÍ 2019“ (dále jen „AKCE“). 

1.2    Pokud z kontextu těchto pravidel nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto pravidlech význam stanovený v textu těchto pravidel nebo v platných a účinných Stanovách Banky a dokumentech Banky, jež se stanou nedílnou součástí smluv uzavíraných v rámci AKCE či v jiných dokumentech vydaných Bankou (dále jen společně „Dokumenty Banky“)

2 ÚČEL AKCE

2.1 Účelem AKCE je:

  • a) na základě propagační akce Banky získat další fyzické osoby, které se v rámci AKCE stanou novými Klienty Banky, a současně si zřídí jako první produkt v Bance Platformu Richee a následně Richee účet s Richee kartou a splní další podmínky stanovené v těchto pravidlech (dále společně také jako „Produkty“); dále
  • b) odměnit výše uvedené fyzické osoby za to, že si zřídí Produkty v rámci AKCE a splní další podmínky stanovené v těchto pravidlech

3 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA AKCE

3.1       Účastníkem AKCE je plně svéprávná fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let (včetně dne, kdy dovršila tento věk), která není, ani v minulosti nebyla, ve smluvním vztahu s Bankou, a na základě propagační akce Banky si Produkty v rámci AKCE zřídí (dále jen „Zřizovatel“).

3.2       Zřizovatel musí prostřednictvím Platformy Richee (mobilní aplikace „Richee“ volně ke stažení v App Store nebo Google Play) v průběhu trvání AKCE, v souladu s příslušnými Dokumenty Banky, uzavřít smluvní dokumentaci a podepsat další dokumenty či učinit jiné úkony potřebné ke zřízení Platformy Richee a Richee účtu s Richee kartou.

3.3       Při zřizování Platformy Richee v rámci AKCE v souladu s bodem 3.2 těchto pravidel musí Zřizovatel Bance v Platformě Richee uvést promo kód, jak je specifikován v bodě 3.4 těchto pravidel.

3.4       Promo kód je kód, který Zřizovatel obdržel pro účely této AKCE od Banky při propagační akci Banky.

3.5       Zřizovatel si může v souladu s Dokumenty Banky zřídit pouze jeden Richee účet s Richee kartou.

4 vznik nároku a odměna zřizovatele

4.1 Zřizovatel získá v rámci AKCE nárok na poskytnutí odměny specifikované v bodě 4.3 těchto pravidel v případě současného splnění podmínek stanovených v bodech 3.1 až 3.3 těchto pravidel.

4.2       Zřizovateli bude v rámci AKCE Bankou poskytnuta odměna v souladu s bodem 4.3 těchto pravidel pouze při jediném, a to prvním, zřízení Produktů, tedy pouze v případě, pokud Zřizovatel neměl kdykoli v minulosti zřízenu Platformu Richee nebo Richee účet s Richee kartou.

4.3       Zřizovateli bude poskytnuta v rámci AKCE jednorázová odměna ve výši 300 Kč (tři sta korun českých), a to za předpokladu vzniku nároku Zřizovatele na poskytnutí odměny dle bodu 4.1 těchto pravidel a s ohledem na bod 4.2 těchto pravidel.

4.4       Příslušná odměna bude Zřizovateli Bankou poskytnuta jejím připsáním na Richee účet Zřizovatele vedený v Bance, a to nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl Zřizovateli nárok na odměnu.

4.5       Za účelem připsání odměny v souladu s bodem 4.4 těchto pravidel musí mít Zřizovatel ke dni vzniku nároku na odměnu a následně nejméně do dne připsání odměny v Bance zřízen a veden Richee účet.

4.6       V případě, že Zřizovatel nesplní podmínku uvedenou v bodě 4.5 těchto pravidel, zaniká mu nárok na odměnu a Banka mu nebude povinna tuto odměnu poskytnout.

5 další podmínky akce

5.1 Banka má právo vyloučit jakéhokoli Zřizovatele z AKCE v případě, že by tento porušil pravidla AKCE nebo jinak svým jednáním vytvářel podmínky neslučitelné s účelem AKCE, přičemž vyloučená osoba nebude mít nárok na odměnu v souladu s těmito pravidly, ani na náhradu nákladů či škody, která by jí mohla vyloučením z AKCE vzniknout. O vyloučení z AKCE bude Banka vyloučenou osobu informovat. Rozhodnutí o vyloučení z AKCE je konečné a vyloučená osoba se proti němu nebude moci odvolat.

5.2 Zaměstnanci Banky se nemohou AKCE zúčastnit v souladu s těmito pravidly jako Zřizovatel.

5.3 Účastí Zřizovatele na této AKCI se vylučuje možnost účastnit se jako Zřizovatel na jiné obdobné akci Banky, tedy Zřizovatel při účasti na této AKCI získá odměnu podle bodu 4.3 těchto pravidel, což vylučuje možnost získat odměnu za zřízení Produktů v postavení Zřizovatele na základě pravidel jiné akce. Toto ustanovení nevylučuje možnost Zřizovatele účastnit se jiných akcí Banky např. jako Doporučovatel, tedy osoba, která dostane od Banky odměnu za doporučení zřízení Produktů třetí osobě, pokud je Bankou taková akce vyhlášena.

5.4 Pro skutečnosti neupravené v rámci těchto pravidel se pro AKCI podpůrně použijí Dokumenty Banky.

6 reklamace

6.1 Na případné reklamace Zřizovatele týkající se AKCE se přiměřeně použije platný a účinný Reklamační řád Banky s tím rozdílem, že (i) reklamaci musí Banka obdržet nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy se účastník AKCE dozvěděl o domnělém porušení těchto pravidel ze strany Banky, nejpozději však do 3 (třech) měsíců ode dne ukončení AKCE probíhající v souladu s těmito pravidly s tím, že při nedodržení těchto dob není Banka povinna se reklamací zabývat a nároky účastníka AKCE vyplývající z těchto pravidel zaniknou; (ii) rozhodnutí Banky o reklamaci je konečné a nelze se proti němu odvolat, či se obrátit na soud nebo jiný příslušný orgán.

7 TRVÁNÍ AKCE

7.1 AKCE trvá ode dne nabytí platnosti a účinnosti těchto pravidel do 30. 6. 2019.

7.2 Banka má právo bez náhrady AKCI ukončit. Ukončení AKCE bude provedeno oznámením Banky o ukončení AKCE uveřejněným v Platformě Richee nebo na Internetových stránkách (http://www.richee.cz/) či na všech Pobočkách Banky. V uvedeném oznámení o ukončení AKCE bude stanoveno konkrétní datum ukončení AKCE, které bude stanoveno vždy tak, aby následovalo po dni uveřejnění tohoto oznámení způsobem stanoveným v bodě 7.2 těchto pravidel.

7.3       Banka má právo jednostranně měnit pravidla AKCE, a to po celou dobu jejího trvání. Změna pravidel AKCE bude provedena obdobným způsobem, který je stanoven pro ukončení AKCE v souladu s bodem 7.2 těchto pravidel.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1       Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 4. 2019.