Pravidla akce Pozvi a získej

1 úvodní ustanovení

1.1 Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Banka“) vydává tato pravidla za účelem vymezení podmínek akce „POZVI A ZÍSKEJ“ (dále jen „AKCE“).

1.2 Pokud z kontextu těchto pravidel nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto pravidlech význam stanovený v textu těchto pravidel nebo v platných a účinných Stanovách Banky a dokumentech Banky, jež se stanou nedílnou součástí smluv uzavíraných v rámci AKCE či v jiných dokumentech vydaných Bankou (dále jen společně „Dokumenty Banky“)

  2 ÚČEL AKCE

  2.1 Účelem AKCE je:

  a) na základě doporučení fyzických osob, které využívají Platformu Richee a mají zřízen Richee účet s Richee kartou, získat další fyzické osoby, které se v rámci AKCE stanou novými Klienty Banky, a současně si zřídí jako první produkt v Bance Platformu Richee a následně Richee účet s Richee kartou a splní další podmínky stanovené v těchto pravidlech (dále společně také jako „Produkty“); dále

   b) odměnit výše uvedené fyzické osoby za to, že doporučily Produkty jiné fyzické osobě, za předpokladu splnění podmínek AKCE stanovených v těchto pravidlech; a dále

    c) odměnit výše uvedené fyzické osoby, které si na základě doporučení zřídily Produkty.

     3 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA AKCE

     3.1 Účastníky AKCE jsou:

     a) plně svéprávná fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let (včetně dne, kdy dovršila tento věk), která již má zřízeny Produkty,
     a doporučila zřízení Produktů (dále jen „Doporučit“ či „Doporučení“ a „Doporučovatel“) osobě specifikované v bodě 3.1 písm. b) těchto pravidel, a

     b) plně svéprávná fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let (včetně dne, kdy dovršila tento věk), která není, ani v minulosti nebyla, ve smluvním vztahu s Bankou, a na základě Doporučení Doporučovatele si Produkty v rámci AKCE zřídí (dále jen „Zřizovatel“).

       3.2 Na základě Doporučení Doporučovatele Zřizovatel musí prostřednictvím Platformy Richee (mobilní aplikace „Richee“ volně ke stažení v App Store nebo Google Play) v průběhu trvání AKCE, v souladu s příslušnými Dokumenty Banky, uzavřít smluvní dokumentaci a podepsat další dokumenty či učinit jiné úkony potřebné ke zřízení Platformy Richee a Richee účtu s Richee kartou.

       3.3 Při zřizování Platformy Richee v rámci AKCE v souladu s bodem 3.2 těchto pravidel musí Zřizovatel Bance v Platformě Richee uvést Identifikační údaj Doporučovatele, jak je specifikován v bodě 3.4 těchto pravidel, na základě kterého, bude Banka schopna Doporučovatele jednoznačně identifikovat.

       3.4 Identifikační údaj Doporučovatele je jeho unikátní kód, který Doporučovatel obdržel pro účely této AKCE prostřednictvím Platformy Richee, pokud má zřízen nebo si zřídí Richee účet s Richee kartou (dále jen „Identifikační údaj Doporučovatele“).

       3.5 Zřizovatel si může v souladu s Dokumenty Banky zřídit pouze jeden Richee účet s Richee kartou.

       4 vznik nároku a odměna zřizovatele

       4.1 Zřizovatel získá v rámci AKCE nárok na poskytnutí odměny specifikované v bodě 4.3 těchto pravidel v případě současného splnění podmínek stanovených v bodech 3.1 až 3.3 těchto pravidel.

       4.2 Doporučovateli bude v rámci AKCE Bankou poskytnuta odměna v souladu s odstavcem 5 těchto pravidel pouze za jeden Richee účet, který si Zřizovatel v rámci AKCE zřídí na základě Doporučení Doporučovatele.

       4.3 Zřizovateli bude poskytnuta v rámci AKCE jednorázová odměna ve výši 300 Kč (tři sta korun českých), a to za předpokladu vzniku nároku Zřizovatele na poskytnutí odměny dle bodu 4.1 těchto pravidel a s ohledem na bod 4.2 těchto pravidel.

       4.4 Příslušná odměna bude Zřizovateli Bankou poskytnuta jejím připsáním na Richee účet Zřizovatele vedený v Bance, a to nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl Zřizovateli nárok na odměnu.

       4.5 Za účelem připsání odměny v souladu s bodem 4.4 těchto pravidel musí mít Zřizovatel ke dni vzniku nároku na odměnu
       a následně nejméně do dne připsání odměny v Bance zřízen a veden Richee účet.

       4.6 V případě, že Zřizovatel nesplní podmínku uvedenou v bodě 4.5 těchto pravidel, zaniká mu nárok na odměnu a Banka mu nebude povinna tuto odměnu poskytnout.

       4.7 Zřizovatel se po založení Produktů dále může AKCE účastnit také jako Doporučovatel.

       5 Vznik nároku a odměna doporučovatele

       5.1 Doporučovatel získá v rámci AKCE nárok na poskytnutí odměny specifikované v bodu 5.3 těchto pravidel v případě současného splnění podmínek stanovených v bodech 3.1 až 3.3 těchto pravidel.

       5.2 Doporučovateli bude v rámci AKCE Bankou poskytnuta odměna v souladu s bodem 5.3 těchto pravidel maximálně za 50 (padesát) Zřizovatelů, kteří si v rámci AKCE zřídí Produkty na základě Doporučení Doporučovatele.

       5.3 Doporučovateli bude poskytnuta v rámci AKCE jednorázová odměna ve výši 300 Kč (tři sta korun českých) za každého Zřizovatele, a to za předpokladu vzniku nároku Doporučovatele na poskytnutí odměny dle bodu 5.1 těchto pravidel
       a s ohledem na bod 5.2 těchto pravidel.

       5.4 Příslušná odměna bude Doporučovateli Bankou poskytnuta jejím připsáním na Richee účet Doporučovatele vedený v Bance, a to nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl Doporučovateli nárok na odměnu.

       5.5 Za účelem připsání odměny v souladu s bodem 5.4. těchto pravidel musí mít Doporučovatel ke dni vzniku nároku na odměnu a následně nejméně do dne připsání odměny v Bance zřízen a veden Richee účet.

       5.6 V případě, že Doporučovatel nesplní podmínku uvedenou v bodě 5.5 těchto pravidel, zaniká mu nárok na odměnu a Banka mu nebude povinna tuto odměnu poskytnout.

       5.7    Doporučovatel se může AKCE účastnit, aniž by se ji předtím účastnil jako Zřizovatel.

       6 DALŠÍ PODMÍNKY AKCE

       6.1 Banka má právo vyloučit jakéhokoliv Doporučovatele či Zřizovatele z AKCE v případě, že by tento porušil pravidla AKCE nebo jinak svým jednáním vytvářel podmínky neslučitelné s účelem AKCE, přičemž vyloučená osoba nebude mít nárok na odměnu v souladu s těmito pravidly, ani na náhradu nákladů či škody, která by jí mohla vyloučením z AKCE vzniknout.
       O vyloučení z AKCE bude Banka vyloučenou osobu informovat. Rozhodnutí o vyloučení z AKCE je konečné a vyloučená osoba se proti němu nebude moci odvolat.

       6.2 Banka má právo definitivně rozhodnout o tom, zda bylo možné Doporučovatele jednoznačně identifikovat na základě Identifikačního údaje Doporučovatele sděleného Bance Zřizovatelem v souladu s bodem 3.3 a 3.4 těchto pravidel.

       6.3 Zaměstnanci Banky se mohou AKCE zúčastnit v souladu s těmito pravidly jako Zřizovatel i jako Doporučovatel, avšak pokud se bude zaměstnanec Banky účastnit AKCE jako Doporučovatel, bude mu, rozdílně od bodu 5.2 těchto pravidel, poskytnuta odměna maximálně za 20 (dvacet) Zřizovatelů, kteří si v rámci AKCE zřídí Produkty na základě jeho Doporučení. Zaměstnanci nejsou oprávněni působit jako Doporučovatel vůči Klientům nebo potencionálním Klientům Banky v době výkonu práce
       a v prostorách Banky.

       6.4 AKCE se nemohou účastnit v postavení Doporučovatele osoby, se kterými má Banka uzavřenou Smlouvu o obchodním zastoupení či jinou smlouvu, ze které jim plyne vůči Bance nárok na provizi v případě, že si na jejich doporučení Klient zřídí Produkty.

       6.5    Pro skutečnosti neupravené v rámci těchto pravidel se pro AKCI podpůrně použijí Dokumenty Banky.

       7 REKLAMACE

       7.1 Na případné reklamace Zřizovatele a Doporučovatele týkající se AKCE se přiměřeně použije platný a účinný Reklamační řád Banky s tím rozdílem, že (i) reklamaci musí Banka obdržet nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy se účastník AKCE dozvěděl o domnělém porušení těchto pravidel ze strany Banky, nejpozději však do 3 (třech) měsíců ode dne ukončení AKCE probíhající v souladu s těmito pravidly s tím, že při nedodržení těchto dob není Banka povinna se reklamací zabývat a nároky účastníka AKCE vyplývající z těchto pravidel zaniknou; (ii) rozhodnutí Banky o reklamaci je konečné a nelze se proti němu odvolat, či se obrátit na soud nebo jiný příslušný orgán.

       8 TRVÁNÍ AKCE

       8.1 AKCE trvá ode dne nabytí platnosti a účinnosti těchto pravidel do 31. 3. 2020.

       8.2 Banka má právo bez náhrady AKCI ukončit. Ukončení AKCE bude provedeno oznámením Banky o ukončení AKCE uveřejněným v Platformě Richee nebo na Internetových stránkách (http://www.richee.cz/) či na všech Pobočkách Banky. V uvedeném oznámení o ukončení AKCE bude stanoveno konkrétní datum ukončení AKCE, které bude stanoveno vždy tak, aby následovalo po dni uveřejnění tohoto oznámení způsobem stanoveným v bodě 8.2 těchto pravidel.

       8.3 Banka má právo jednostranně měnit pravidla AKCE, a to po celou dobu jejího trvání. Změna pravidel AKCE bude provedena obdobným způsobem, který je stanoven pro ukončení AKCE v souladu s bodem 8.2. těchto pravidel.

       9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

       9.1 Tato pravidla v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují Pravidla Akce „Pozvi a získej“ vyhlašované Bankou CREDITAS a.s. účinné od 1. 10. 2019.

       9.2 Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020.